Home News สิ้นแล้ว พระพรหมวชิราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯ สิริอายุมงคล

สิ้นแล้ว พระพรหมวชิราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯ สิริอายุมงคล

61
0

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 66 ได้รับรายงานว่า นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 30 มิ.ย.

66 ถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชิญร่วมถวายน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตฺติ

สาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง)

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 94 ปี 74 พรรษา เมื่อเวลา 20.38 น. วันที่

29 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา เวลา 20.38 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตุติสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,

5, 6, 7 (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง) เพื่อให้การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม

2566 เวลา 16.30 น. ณ วัดเพชรวรารามพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

สำหรับประวัติพระพรหมวชิราลังการ เดิมชื่อ ชลอ เขื่อนเจริญ เป็นชาว จ.ลพบุรี เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ม.ค. พ.ศ.

2472 ที่บ้านหนองหลวง หมู่ 10 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โยมบิดาชื่อ แป๊ะ มารดาชื่อ เพียร บรรพชา เมื่ออายุ

ได้ 13 ปี พ.ศ. 2485 ณ วัดบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยมี พระครูสุขวุฒาจารย์ (สุขสโร สุข) เจ้าอาวาส

วัดบางลี่ และเจ้าคณะตำบลบางลี่ เป็นพระอุปัชฌาย์